KMET Handlová, a.s.

Ul. F. Nádaždyho 92/2, 97251 Handlová

 

IČO : 36 334 634

IČ DPH : SK2021816467

 

Obchodný register Trenčín, Oddiel Sa, vložka 10353/R

Číslo bank. účtu : SK33 0900 0000 0051 4426 1325

 

    Kontakt :           

tel. +421 46 285 00 30         

email: sekretariat@kmethandlova.sk

 

    Dispečing :                                                    

tel. +421 46 285 00 35  +421 915 754 097

email: dispecing@kmethandlova.sk

 

Kontakty