Od 01.januára 2008 nadobúda účinnosť zákon č. 17/2007 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov.

Týka sa všetkých majiteľov rodinných domov, bytov so samostatným kotlom, kultúrnych stredísk, pohostinstiev, ... skrátka všetkých

budov, ktorých priestory sú vykurované kotlami spaľujúcimi tuhé a tekuté fosílne palivo ( drevo, uhlie, zemný plyn, naftu,... ), biomasu, bioplyn a zároveň majú menovitý výkon vyšší ako 20 kW. Ak sú kotly staršie ako 15 rokov, musí dať majiteľ budovy prekontrolovať aj vykurovaciu sústavu. Pred vykonaním kontroly musí byť zariadenie schopné prevádzky a musí spĺňať bezpečnostné

predpisy a podmienky ochrany zdravia pri práci.

 

Zákon poruší ten, kto :

 

-          nezabezpečí pravidelnú kontrolu vykurovacieho zariadenia,

-          neuschová správu z kontroly tri roky,

-          pri predaji budovy neodovzdá správu z kontroly novému vlastníkovi,

-          prenajíma budovu a prenajímateľovi neposkytne kópie správy z kontroly.

 

Frekvencia kontrol :

 

-         výkon kotla od 20 kW do 30 kW

tuhé a tekuté palivo         : 10 rokov

zemný plyn                      : 15 rokov

biomasa a bioplyn           : 15 rokov

 

-         výkon kotla od 30 kW do 100 kW

tuhé a tekuté palivo         : 4 roky

zemný plyn                      : 6 rokov

biomasa a bioplyn           : 10 rokov

 

-         výkon kotla od 100 kW vrátane

tuhé a tekuté palivo         : 2 roky

zemný plyn                      : 3 rokov

biomasa a bioplyn           : 6rokov

 

Zákon sa nevzťahuje na historické pamiatky, kostoly, dočasné stavby, priemyselné stavby s nízkou spotrebou energie, bytové budovy, ktoré sa využívajú kratšie ako 4 mesiace v roku, budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50 m2, budovy, v ktorých sa zabezpečuje pravidelná kontrola energetickej hospodárnosti ( napr. kotolne teplární ). Kontroly budú vykonávať osoby s odbornou spôsobilosťou udelenou Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.

 

Povinná kontrola kotlov.

Povinná kontrola kotlov