Spoločnosť KMET Handlová, a.s. vznikla v apríli 2004 a na území mesta Handlová je dominantným subjektom v podnikaní v energetike

s licenciou na výrobu a rozvod a tepla.

 

V období od 06.07.2004 do 29.10.2004 zabezpečovala v meste komplexnú obnovu tepelného hospodárstva, ktorá zahŕňala:

 

-  výstavbu 13 ks nových plynových kotolní,

-  výstavbu 8 km distribučných sietí,

-  uloženie 16 km predizolovaného potrubia

-  výstavbu 114 ks odovzdávacích staníc tepla v obytných domoch,

-  meranie a reguláciu,

-  hydraulické vyregulovanie rozvodov a zásobovaných objektov (osadenie cca 14000 ks termostatických ventilov s hlavicami),

-  centrálny dispečing.

 

Celkový inštalovaný výkon kotolní je 37,9 MW, z ktorých 6 je blokových a zvyšok domových.

Palivom vo všetkých zdrojoch je zemný plyn. Všetky kotle sú nové s rokom výroby 2004.

 

Teplovodné rozvody blokových kotolní tvoria predizolované potrubné systémy značky FINTHERM a sú podzemné.

Posledným článkom jednotlivých tepelných systémov smerom k odberateľom tepla sú kompaktné odovzdávacie stanice (ďalej KOS),

za ktorými sú odberné miesta pre ÚK a TÚV. Všetky KOS sú tlakovo závislé, majú inštalovanú ekvitermickú reguláciu, meranie tepla

na ÚK, TÚV a meranie spotreby vody. Systém umožňuje voliť vykurovací režim a dodávku TÚV individuálne po jednotlivých

bytových domoch.

 

Projekt obnovy CZT mesta Handlová však neskončil na odbernom mieste, ale pokračoval ďalej, až po každé vykurovacie teleso

v bytoch, na ktorom je osadený termostatický ventil s hlavicou a pomerový merač vykurovacích nákladov.

Tým je zabezpečené hydraulické vyváženie sekundárnych rozvodov ÚK a spravodlivé rozpočítavanie nákladov na vykurovanie

po jednotlivých bytoch.

 

Spoločnosť KMET Handlová, a.s., mala v roku 2005 evidovaných 122 odberateľov tepla, pričom z tohto počtu 82 % boli bytové objekty. Tieto sa podieľali na spotrebe tepla predaného spoločnosťou KMET Handlová, a.s. 83 %-ným podielom.

Úvod