Teplo pre váš domov

v meste Handlová

KMET Handlová a.s. je dominantným subjektom v podnikaní v 
energetike s licenciou na výrobu a rozvod a tepla.

Čím sa zaoberáme?

Spoločnosť KMET Handlová, a.s. vznikla v apríli 2004 a na území mesta Handlová je dominantným subjektom v podnikaní v energetike s licenciou na výrobu a rozvod a tepla.

Celkový inštalovaný výkon kotolní je 37,9 MW, z ktorých 6 je blokových a zvyšok domových.

Palivom vo všetkých zdrojoch je zemný plyn. Všetky kotle sú nové s rokom výroby 2004.

V období od 06.07.2004 do 29.10.2004 zabezpečovala v meste komplexnú obnovu tepelného hospodárstva, ktorá zahŕňala:

  –  výstavbu 13 ks nových plynových kotolní,

  –  výstavbu 8 km distribučných sietí,

  –  uloženie 16 km predizolovaného potrubia,

  –  výstavbu 114 ks odovzdávacích staníc tepla v obytných domoch,

  –  meranie a reguláciu,

  –  hydraulické vyregulovanie rozvodov a zásobovaných objektov  

     (osadenie cca 14000 ks termostatických ventilov s hlavicami),

  –  centrálny dispečing.

Teplovodné rozvody blokových kotolní tvoria predizolované potrubné systémy značky FINTHERM a sú podzemné.

Posledným článkom jednotlivých tepelných systémov smerom k odberateľom tepla sú kompaktné odovzdávacie stanice (ďalej KOS), za ktorými sú odberné miesta pre ÚK a TÚV. Všetky KOS sú tlakovo závislé, majú inštalovanú ekvitermickú reguláciu, meranie tepla na ÚK, TÚV a meranie spotreby vody. 

Systém umožňuje voliť vykurovací režim a dodávku TÚV individuálne po jednotlivých bytových domoch. 

Projekt obnovy CZT mesta Handlová však neskončil na odbernom mieste, ale pokračoval ďalej, až po každé vykurovacie telesov bytoch, na ktorom je osadený termostatický ventil s hlavicou a pomerový merač vykurovacích nákladov.

Tým je zabezpečené hydraulické vyváženie sekundárnych rozvodov ÚK a spravodlivé rozpočítavanie nákladov na vykurovanie po jednotlivých bytoch. 

Spoločnosť KMET Handlová, a.s., mala v roku 2005 evidovaných 122 odberateľov tepla, pričom z tohto počtu 82 % boli bytové objekty. Tieto sa podieľali na spotrebe tepla predaného spoločnosťou KMET Handlová, a.s. 83 %-ným podielom.

Pre koho je povinná energetická certifikácia budov?

Aká je cena tepla?

Regulovaný subjekt KMET Handlová, a.s., F. Nádaždyho 92/2, 972 51
Handlová, IČO : 36 334 634 oznamuje schválenú maximálnu cenu tepla nasledovne:

od 1.1.2019 do 31.12.2021
– variabilná zložka maximálnej ceny tepla 0,0549 €/kWh
– fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným
ziskom 201,7190 €/kW.

Uvedené ceny sú bez DPH.

KMET Handlová, a.s. fakturuje odberateľovi: 

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla vynásobenú nameraným
množstvom tepla na odbernom mieste. 

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom vynásobenú
regulačným príkonom na odbernom mieste.

Prehľad spotreby tepla

info

KMET Handlová, a.s.

Ul. F. Nádaždyho 92/2,
972 51 Handlová

člen skupiny asc-teplo

info
IČO: 36 334 634
IČ DPH: SK2021816467
 
Obchodný register Trenčín, Oddiel Sa, vložka 10353/R
Číslo bank. účtu: SK33 0900 0000 0051 4426 1325