Energetická certifikácia budov

Energetická certifikácia sa vzťahuje na vlastníkov budov, ale aj na správcu vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, na spoločenstvo vlastníkov budovy a nebytových priestorov v bytovom dome a na bytové družstvo.

Energetická certifikácia je povinná :

a) pri predaji budovy, ( je súčasťou kúpno-predajnej zmluvy ),

b) pri prenájme budovy,

c) pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy ( je dokladom kukolaudácii ) inak je dobrovoľná.

Výpočet energetickej hospodárnosti budov a spracovanie energetického certifikátu sa týka budov ako celku. Ak má budova spoločný systém vykurovania je možné vykonať energetickú certifikáciu aj jednotlivého bytu.

Platnosť energetického certifikátu je 10 rokov. Vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť ( napr. dodatočné zateplenie obvodového plášťa ), stráca certifikát platnosť pred touto určenou dobou.

Energetický certifikát môže vystaviť iba odborne spôsobilá osoba. Objednáva ho správca alebo iný zástupca spoločenstva vlastníkov bytov na základe súhlasu vlastníkov bytov podľa platných podmienok.

Cena energetického certifikátu nie je zatiaľ pevne stanovená, ovplyvňuje ju strata času a cestovné náklady odborne spôsobilej osoby a podľa údajov od zástupcov členských štátov EÚ predstavuje sumu približne 150 EUR pre rodinný dom, bytový dom 300 EUR.

Vlastník budovy je povinný uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho platnosti a pri predaji odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi. Pri prenájme má povinnosť odovzdať osvedčenú kópiu energetického certifikátu nájomcovi.

Vlastník budovy je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu kotla umiestneného v budove, pri významnej obnove budovy reguláciu zásobovania teplom, hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo energetického vybavenia. Má povinnosť umiestniť energetický štítok v priestore budovy na mieste prístupnom všetkým užívateľom, ak sa jedná o veľkú budovu, v ktorej sídli orgán verejnej moci alebo právnická osoba poskytujúca služby veľkému počtu ľudí. Veľkou budovou sa rozumie budova, ktorej celková úžitková plocha je väčšia ako 1 000 m2.

Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje :

a) na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008,

b) na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1. januári 2008.


Použitá literatúra :

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška MVRR SR č. 625/2006 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktujte nás

Potrebujete pomôcť alebo sa nás len chcete niečo spýtať?
Neváhajte a kontaktujte nás.

  info

  KMET Handlová, a.s.

  Ul. F. Nádaždyho 92/2,
  972 51 Handlová 

  člen skupiny asc-teplo

  info
  IČO: 36 334 634
  IČ DPH: SK2021816467
   
  Obchodný register Trenčín, Oddiel Sa, vložka 10353/R
  Číslo bank. účtu: SK33 0900 0000 0051 4426 1325