Povinná kontrola kotlov

Od 01.januára 2008 nadobúda účinnosť zákon č. 17/2007 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov.

Týka sa všetkých majiteľov rodinných domov, bytov so samostatným kotlom, kultúrnych stredísk, pohostinstiev, … skrátka všetkých budov, ktorých priestory sú vykurované kotlami spaľujúcimi tuhé a tekuté fosílne palivo ( drevo, uhlie, zemný plyn, naftu,… ), biomasu, bioplyn a zároveň majú menovitý výkon vyšší ako 20 kW. Ak sú kotly staršie ako 15 rokov, musí dať majiteľ budovy prekontrolovať aj vykurovaciu sústavu. Pred vykonaním kontroly musí byť zariadenie schopné prevádzky a musí spĺňať bezpečnostné predpisy a podmienky ochrany zdravia pri práci.

Zákon poruší ten, kto:

 • nezabezpečí pravidelnú kontrolu vykurovacieho zariadenia,
 • neuschová správu z kontroly tri roky,
 • pri predaji budovy neodovzdá správu z kontroly novému vlastníkovi,
 • prenajíma budovu a prenajímateľovi neposkytne kópie správy z kontroly.

Frekvencia kontrol :

 • výkon kotla od 20 kW do 30 kW
  • tuhé a tekuté palivo: 10 rokov
  • zemný plyn: 15 rokov
  • biomasa a bioplyn: 15 rokov
 • výkon kotla od 30 kW do 100 kW
  • tuhé a tekuté palivo: 4 roky
  • zemný plyn: 6 rokov
  • biomasa a bioplyn: 10 rokov
 • výkon kotla od 100 kW vrátane
  • tuhé a tekuté palivo: 2 roky
  • zemný plyn: 3 rokov
  • biomasa a bioplyn: 6rokov

 

Zákon sa nevzťahuje na historické pamiatky, kostoly, dočasné stavby, priemyselné stavby s nízkou spotrebou energie, bytové budovy, ktoré sa využívajú kratšie ako 4 mesiace v roku, budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50 m2, budovy, v ktorých sa zabezpečuje pravidelná kontrola energetickej hospodárnosti ( napr. kotolne teplární ). Kontroly budú vykonávať osoby s odbornou spôsobilosťou udelenou Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.

Kontaktujte nás

Potrebujete pomôcť alebo sa nás len chcete niečo spýtať?
Neváhajte a kontaktujte nás.

  info

  KMET Handlová, a.s.

  Ul. F. Nádaždyho 92/2,
  972 51 Handlová 

  člen skupiny asc-teplo

  info
  IČO: 36 334 634
  IČ DPH: SK2021816467
   
  Obchodný register Trenčín, Oddiel Sa, vložka 10353/R
  Číslo bank. účtu: SK33 0900 0000 0051 4426 1325