Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu

realizovaného za účelom objektívneho určenia reálnych výdavkov v rámci pripravovanej projektovej žiadosti (v súlade s princípom hospodárnosti/oprávnenosti výdavkov – analógia ku určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona o verejnom obstarávaní)

Názov predmetu zákazky: Kogeneračný systém na spaľovanie biomasy s ORC jednotkou s max. 1 100 kW čistého elektrického výkonu

Dátum zverejnenia tejto výzvy: 16.11.2022

Call for tenders for market research

implemented for the purpose of objectively determining real expenses within the framework of the project application being prepared (in accordance with the principle of economy/justification of expenses – analogy to the determination of the expected value of the contract according
to § 6 of the Act on Public Procurement)

Subject of the order: Biomass-fired cogeneration system with the ORC unit of max. 1 100 kW net electric power

Date of publication of this call: 16.11.2022

Kontaktujte nás

Potrebujete pomôcť alebo sa nás len chcete niečo spýtať?
Neváhajte a kontaktujte nás.

  info

  KMET Handlová, a.s.

  Ul. F. Nádaždyho 92/2,
  972 51 Handlová 

  člen skupiny asc-teplo

  info
  IČO: 36 334 634
  IČ DPH: SK2021816467
   
  Obchodný register Trenčín, Oddiel Sa, vložka 10353/R
  Číslo bank. účtu: SK33 0900 0000 0051 4426 1325